Rozkopávky a zabratie verejného priestranstva

Rozkopávky a zabratie verejného priestoru (obecného pozemku, iného vlastníka) 

  1. Žiadosť o povolenie rozkopať, podraziť miestnu, účelovú komunikáciu, zeleň, spevnené plochy, chodníky na pozemkoch vo vlastníctve obce Veľké Leváre (tlačivo prístupne v sekcii Stavebného úradu, tlačiva) 
  2. Žiadosť o povolenie rozkopať, podraziť miestnu, účelovú komunikáciu, zeleň, spevnené plochy, chodníky na pozemkoch vo vlastníctve iného vlastníka ako je obec Veľké Leváre – SPF Bratislava, Slovenská Republika, žiadateľ dokladá súhlas vlastníka pozemku   (tlačivo prístupne v sekcii Stavebného úradu, tlačiva) 

Doložiť k povoleniu rozkopať, podraziť miestnu komunikáciu, chodník, zeleň 

  1. Zákres sieti Slovak Telekom Bratislava 
  2. Súhlas SPP – Distribúcia a.s. Bratislava 
  3. Súhlas Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava 
  4. Súhlas BVS a. s. Bratislava 


Podrazenia a rozkopanie cesty  III. triedy a triedy I/II -  Rozhodnutia vydávajú Regionálne cesty a.s. Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava a dopravný inžinier Malacky