Prijatie dieťaťa do MŠ


Zápis detí do materskej školy


V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa zápis do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  v ZŠ s MŠ Veľké Leváre v školskom roku 2021/2022 uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí formou doručenia potrebných dokumentov poštou alebo osobne v čase

od 03. mája do 05. mája 2021 od 08.00 do 16.00 hod.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné si  stiahnuť na webovej stránke školy v sekcii Materská škola alebo na stránke obce, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v budove MŠ pri nástenke v pred chodbe v čase ráno do 08.15 hod, alebo poobede v čase od 15.00-16.30 hod. od 23.04.2021.
 Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času - mimo tohto času je MŠ zatvorená a prebieha v nej edukačný proces.  


Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2021dovŕši 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školemôže požiadať riaditeľku ZŠ s MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa v šk. r. 2020/2021 nenavštevuje materskú školu, môže jeho zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa do MŠ.

5. Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa §59 školského zákona do     15. 6. 2021. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa bude odosielané poštou.

Podanie Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je  možné  zaslaním poštou  či  vhodením do poštovej schránky pri vstupe do ZŠ v dňoch 02- 04.05. 2021  v čase od 08.00-16.00 hod.


Obálka musí obsahovať:

· vyplnenú a rodičmi podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, s potvrdením od pediatra
    o spôsobilosti nástupu dieťaťa do MŠ a absolvovaní povinného očkovania dieťaťa,

· kópiu rodného listu dieťaťa,

· kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.


Kritériá prednostného prijatia detí do materskej školy:


· deti 5 – 6-ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

· deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní,

· deti, ktoré k 31. 8. 2021 dosiahnu tretí rok veku.


Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:


· deti s trvalým pobytom vo Veľkých Levároch,

· deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu)

· deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).


Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri prijímaní do materskej školy malo osvojené:

· základné hygienické návyky (vie sa pýtať na potrebu),

· základné sebaobslužné návyky (vie spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),

· základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),

· základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.


Prihláška do MŠ: