Prijatie dieťaťa do MŠ


Zápis detí do materskej školy


V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa zápis do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  v ZŠ s MŠ Veľké Leváre v školskom roku 2021/2022 uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí formou doručenia potrebných dokumentov poštou alebo osobne v čase

od 03. mája do 05. mája 2021 od 08.00 do 16.00 hod.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné si  stiahnuť na webovej stránke školy v sekcii Materská škola alebo na stránke obce, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v budove MŠ pri nástenke v pred chodbe v čase ráno do 08.15 hod, alebo poobede v čase od 15.00-16.30 hod. od 23.04.2021.
 Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času - mimo tohto času je MŠ zatvorená a prebieha v nej edukačný proces.  


Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2021dovŕši 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školemôže požiadať riaditeľku ZŠ s MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa v šk. r. 2020/2021 nenavštevuje materskú školu, môže jeho zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa do MŠ.

5. Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa §59 školského zákona do     15. 6. 2021. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa bude odosielané poštou.

Podanie Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je  možné  zaslaním poštou  či  vhodením do poštovej schránky pri vstupe do ZŠ v dňoch 02- 04.05. 2021  v čase od 08.00-16.00 hod.


Obálka musí obsahovať:

· vyplnenú a rodičmi podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, s potvrdením od pediatra
    o spôsobilosti nástupu dieťaťa do MŠ a absolvovaní povinného očkovania dieťaťa,

· kópiu rodného listu dieťaťa,

· kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.


Kritériá prednostného prijatia detí do materskej školy:


· deti 5 – 6-ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

· deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní,

· deti, ktoré k 31. 8. 2021 dosiahnu tretí rok veku.


Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:


· deti s trvalým pobytom vo Veľkých Levároch,

· deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu)

· deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).


Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri prijímaní do materskej školy malo osvojené:

· základné hygienické návyky (vie sa pýtať na potrebu),

· základné sebaobslužné návyky (vie spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),

· základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),

· základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.


Prihláška do MŠ:

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.