Poskytnutie jednorazového finančného príspevku

Sociálna pomoc/ jednorázový peňažný príspevok/ môže byť poskytnutá obyvateľovi obce a fyzickej osobe, ktorá sa s ním posudzuje na základe písomnej žiadosti, a to najviac jedenkrát za rok, ak obecné zastupiteľstvo obce Veľké Leváre nerozhodne inak.


Sociálna pomoc môže byť poskytnutá:

a) obyvateľovi obce Veľké Leváre s trvalým pobytom na území obce Veľké Leváre, ktorý je v hmotnej núdzi, to znamená, že príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s ním posudzujú nedosahuje životné minimum a tieto osoby si nemôžu príjem zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením 

b) obyvateľovi obce, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo na rozhodnutie o priznaní invalidného resp. starobného dôchodku a za posledné tri mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,

c) obyvateľovi obce, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného liečenia, ktorý sa v žiadosti o príspevok okrem prepúšťacej správy preukáže aj tým, že sa zaevidoval na ÚPSVaR a nemá žiadne príjmy a potrebuje prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie,

d) obyvateľovi obce, ktorý preukáže, že jeho príjem spoločne posudzovaných osôb za posledné tri mesiace je pod hranicou životného minima,

e) obyvateľovi obce v prípadoch hodných osobitného zreteľa:

• pri náhlom úmrtí, blízkej osoby, ak osoba, žiadateľ je už osamelý a nemá žiadnych príbuzných  

• v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou (požiar, povodeň, a pod.), ak je poškodené bývanie (byt, rodinný dom, zariadenie bytu resp. domu a pod.), ktoré žiadateľ užíva,

• pri umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia, ak ide o osamelú osobu,

• pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch


Sociálna pomoc môže byť poskytnutá iba žiadateľovi, voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky, pokiaľ obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.


Obyvateľ obce, ktorý požiada o sociálnu pomoc (ďalej len „žiadateľ“) je povinný k žiadosti priložiť:

a) potvrdenie z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR“) o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR,

b) potvrdenie o príjme za posledné tri mesiace, alebo potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi a o príspevok v hmotnej núdzi (napr. aktivačný príspevok, príspevok na bývanie k dávke v hmotnej núdzi, ochranný príspevok) alebo rozhodnutie o výške starobného dôchodku, alebo rozhodnutie o výške invalidného dôchodku, ako aj o príjme osôb, ktoré žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti,

Do výšky príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa nezaratúvajú:

-rodinné prídavky

-dávky a príspevky priznané žiadateľovi podľa zákona 599/2003

-štipendiá,

-ostatné príspevky (na stravu, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi),

-výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť v súlade s rozhodnutím súdu a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na príslušnej inštitúcii (polícia, súd a pod.)

c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi, podal trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného, alebo že žiada o priznanie starobného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden príjem,  

d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do školy.


Žiadateľ, ktorý požiada o príspevok, je povinný v písomnej žiadosti uviesť dôvod žiadosti o poskytnutie príspevku, účel jeho využitia a zároveň k žiadosti priložiť doklad o úhrade zvýšených výdavkov resp. mimoriadnych výdavkov (napr. pokladničný blok, faktúru, ústrižok poštovej poukážky), v čase náhlej núdze podľa § 2,písm.e)tohto VZN je nutné priložiť doklad (potvrdenie ) o spôsobenej škode. Súčasťou žiadosti je aj čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov k danej žiadosti.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.