Hlavný kontrolór

Ing. Ján Ridzik

Ing.Ridzik

e-mail : hlavnykontrolor@levare.sk

  • Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah voči obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
  • Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť podľa §18 odst.2 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecných úradom.
  • Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.
  • Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
  • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladáobecnému zastupiteľstvu.
  • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
  • Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
  • Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s funkciami vymenovanými v §18 ods.5 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí podľa §18 ods.6 a 7 zák. 369/1990 Zb. v neskorších zmien a doplnkov.