Hlavný kontrolór

Ing. Ján Ridzik

Ing.Ridzik

e-mail : hlavnykontrolor@levare.sk

  • Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah voči obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
  • Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť podľa §18 odst.2 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecných úradom.
  • Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.
  • Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
  • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladáobecnému zastupiteľstvu.
  • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
  • Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
  • Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s funkciami vymenovanými v §18 ods.5 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí podľa §18 ods.6 a 7 zák. 369/1990 Zb. v neskorších zmien a doplnkov.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.