Štatút obce Veľké Leváre

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zariadení v znení zákonov č.: 96/1991 Zb., 130/1991 Zb., 421/1991 Zb., 500/1991

Zb., 564/1991 Zb., 11/1992 Zb., 295/1992 Zb., 43/1993 Z. z., 252/1994 Z. z., 287/1994 Z. z.,

229/1997 Z. z., 225/1998 Z. z., 233/1998 Z. z., nález Ústavného súduSR číslo 185/1999 Z. z.

389/1999 Z. z., 6/2001 Z. z., 453/2001 Z. z., 205/2002 Z. z. vydáva pre katastrálne

územie obce Veľké Leváre tento

ŠTATÚT OBCE VEĽKÉ LEVÁRE

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE OBCE

§1

Základné ustanovenie

1)Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

2)Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby jej obyvateľov.

3)Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

4)Názov obce je Veľké Leváre.

5)Obecné symboly sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. Právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len s jej súhlasom.

6)Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

§2

Územie obce

1)Územie obce tvorí katastrálne územie Veľké Leváre. Zmenyúzemia obce Veľké Leváre

možno vykonať len v súlades osobitnými právnymi predpismi.

2)Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a verejnýchpriestranstiev. Označenie ulíc

a verejných priestranstievnázvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

3) Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedieevidenciu súpisných čísel

evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom na označovanie

stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné nákladytabuľky rovnakého vzoru.

Obec môže rozhodnúť o označovanístavieb orientačnými číslami na tabuľkách

rovnakého vzoru.

§3

Obyvatelia obce

1)Obyvateľom obce Veľké Leváre je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2)Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ustanoveniach §3 ods. 2 a §4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

3)Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

4)Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§4

Samospráva obce Veľké Leváre

1)Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2)Samosprávu obce Veľké Leváre vykonávajú obyvatelia obce

a)orgánmi obce

b)hlasovaním obyvateľov obce

c)verejným zhromaždením obyvateľov obce

3)Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. 369/1990 Zb. §4 ods. 3 v znení neskorších zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných predpisoch.

4)Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

§5

Všeobecne záväzné nariadenia obce

1)Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie nesmie byť v spore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

2)Vo veciach v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základesplnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v spore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecné záväznými predpismi.

3)Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenie, ak v ňomnieje ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia možno určiť skorší začiatok účinnosti.

4)Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

5)Nariadenia musia byť každému sprístupnené na obecnom úrade obce.

§6

Financovanie obce

1)Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.

2)Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky z mimo rozpočtových peňažných fondov.

3)Obci môže byť poskytnutá štátna dotácia na plnenie rozvojového programu obce, na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem a na plnenie úloh samosprávy.

4)Obec môže svoje úlohy financovať aj s prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

5)Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo s iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§7

Majetok obce

1)Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

2)Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

3)Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis nestanový inak.

4)Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

5)Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

6)Majetok obce Veľké Leváre sa používa najmä:

-pre verejné účely

-na podnikateľskú činnosť

-na verejnoprospešnú činnosť

-na výkon samosprávy obce

-na prenájom

7)Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom

8)Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkova uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

9)Na verejnoprospešnú činnosť sú určené najmä budovy obce.

10) Na prenájom sa môže použiť hnuteľný a nehnuteľný majetok.

11) Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad.

12) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má

majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ

osobitné predpisy nestanovujú inak.

§8

1)Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2)Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

-udržiavať a užívať majetok

-chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím

-používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

-viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu

3)Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Veľké Leváre koná v jej mene starosta obce.

§9

1)Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2)Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3)Právnické osoby s majetkovou účasťou obce zakladá, resp. zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnou právnou úpravou.

§10

1)Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou

§11

1)Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Leváre“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2)Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-majetok obce Veľké Leváre

-nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

-postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

-správu majetku obce

-hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce

-nakladanie s cennými papiermi

-aukčný predaj vecí

-kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

§12

Rozpočet obce

1)Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

2)Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám,

3)Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuly v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhuna vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4)Prebytky rozpočtu obce možno previezť do mimo rozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

5)Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

6)Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

-príjmy z miestnych daní a poplatkov,

-výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,

-iných subjektov s majetkovou účasťou obce,

-dotácie zo štátneho rozpočtu,

-podiel na daniach,

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

-výdavky na výkon samosprávnych funkcií,

-výdavky na údržbu majetku obce,

-investičné výdavky.

7)Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

8)Účtovníctvo o stave a pohybu majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok.

9)Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívu na podporu ochrany životného prostredia.

10)Výsledky hospodárenia obce, v rátane výsledkov hospodárenia

peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý

schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§13

Rozpočtové provizórium

1)Ak nebude rozpočet na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od prvého januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2)Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zaúčtujú do rozpočtu po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY OBCE VEĽKÉ LEVÁRE

§14

Základné ustanovenia

1)Orgánmi obce su:

-obecné zastupiteľstvo

-starosta obce

2)Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

-obecná rada

-komisie

-obecný úrad

-obecný požiarny zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí

obecné zastupiteľstvo(§18 ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. v znení

neskorších zmien a doplnkov).

3)Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo

dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§15

Obecné zastupiteľstvo

1)Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľké Leváre zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľké Leváre.

2)Obecné zastupiteľstvo má 11 poslancov.

3)Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§16

1)Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Veľké Leváre a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.4 Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2)Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

3)Podobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre.

§17

1)Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľovobce, ak ide o (§11a ods.1 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

a)zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b)odvolanie starostu,

c)petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

2)Petíciu podľa odseku 2 pism. d) overuje aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta obce.

3)Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§4 Zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

4)Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

§18

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

1)Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2)Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti vždy

-ak o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce,

-ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.

3)Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

4)Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia a ako aj podmienky hlasovania môže obacné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5)Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade Veľké Leváre, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).

6)O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce resp. časti obce.

§19

Rokovanie obecného zastupiteľstva

1)Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa schváleného časového plánu jedenkrát za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

2)Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3)Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

4)Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

5)Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alevo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

6)Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

§20

Starosta obce

1)Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2)Starosta

a)zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b)vykonáva obecnú správu

c)zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom právnickým aj fyzickým osobám

d)rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

3)Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

4)Starosta môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho neodpíše. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

5)Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

6)Starosta môže uložiť pokutu podľa §13 ods. 8 a 9 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

7)Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

8)Zánik mandátu starostu rieši §13a zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

§21

Zastupovanie starostu

1)Starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo s poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

2)Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.

3)Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

4)Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa §13a zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ak ho nezvolá starosta.

5)Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§13a ods. 1 písm. c ) až i) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), a plní úlohu starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zloožením sľubu novozvoleného starostu.

6)Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5), patrí plat podľa osobitného zákona.

§21

Obecná rada

1)Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

2)Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

3)Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

4)Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce jedenkrát za mesiac alebo podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta.

5)Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

6)Obecná rada

a)rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,

b)organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c)Organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d)Zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov obce, rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e)Pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy

f)Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

g)Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

h)Organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a podmienok,

i)Plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

§23

Komisie obecného zastupiteľstva

1)Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako stále alebo ako dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2)Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3)Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.

4)Komisia má predsedu komisie, tajomníka komisie a členov komisie.

Predseda komisie:

-riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,

-spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-zostavuje plán činnosti,

-organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-zastupuje komisiu navonok,

Tajomník komisie:

-spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

-zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

-zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

-plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí,

5)Obec Veľké Leváre má vytvorené tieto stále komisie:

-Komisia na ochranu spotrebiteľa a verejného poriadku

-Komisia pre rozpočet a financie

-Komisia pre správu obecného majetku, podnikateľskú činnosť a regionálnu politiku

-Komisia pre mládež, kultúru, šport, vzdelávanie a cestovný ruch

-Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky

-Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

-Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť

6)V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

7)Obecné zastupiteľstvo môže zriadené komisie zrušiť.

8)Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

a)Vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec – investičným zámerom,

b)Vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)Kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady a dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie,

d)Dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci,

e)Kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení podnetov a pripomienok obyvateľov obce.

9)Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

10)Komisienemajú rozhodovaciu právomoc.

§24

Obecný úrad

1)Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2)Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce najmä:

a)zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c)vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d)vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e)koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f)organizačne a technicky zabezpečuje plnenia úloh štátnej správy, prenesených na obec

3)Prácu obecného úradu organizuje starosta.

4)Obec zriadila funkciu prednostu obecného úradu.

5)Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu Veľké Leváre schválený obecným zastupiteľstvom.

§25

Prednosta obecného úradu

1)Prednosta obecného úradu vedie a organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

2)Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

3)Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

4)Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.

§26

Hlavný kontrolór obce

1)Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah voči obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

2)Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť podľa §18 odst.2 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

3)Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecných úradom.

4)Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.

5)Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

6)Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá

obecnému zastupiteľstvu.

7)Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

8)Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

9)Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s funkciami vymenovanými v §18 ods.5 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

10)Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí podľa §18 ods.6 a 7 zák. 369/1990 Zb. v neskorších zmien a doplnkov.

§27

Obecný požiarny zbor

1)Vo Veľkých Levároch pôsobí obecný požiarny zbor Veľké Leváre, ktorý zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo tiež určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2)Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obce.

3)Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.

4)Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

5)Obecný požiarny zbor:

-vykonáva potrebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

-vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

-poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

-podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy členov požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

-podieľa sa na spracovaní určitej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

-podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

-podieľa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,

-plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

TRETIA ČASŤ

SPOLUPRÁCA OBCÍ

§28

1)Spolupráca obcí sa riadi podľa §20 a 21 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§29

Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

1)Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2)Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§30

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1)Poslanec nadobúda svoje práva zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2)Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3)Funkčné obdobie začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

4)Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia alebo keď počas jedného roka nieje spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§31

Práva a povinnosti poslancov

1)Poslanec je oprávnený najmä:

a)predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f)požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2)Poslanec je povinný najmä:

a)zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)dodržiavať štatút obce Veľké Leváre a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Veľké Leváre,

d)obhajovať záujmy obce a jej obyvataľov.

3)Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľa.

§32

Náhrady poslancom

1)Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2)Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3)Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý sú pre výkon funkcie uvoľnený so zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

PIATA ČASŤ

VZŤAHY SO ŠTÁTOM,S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§33

1)Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä a okresným úradom a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

2)Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ŠIESTA ČASŤ

SYMBOLY OBCE

§34

Úvodné ustanovenia

1} Obecné symboly sú:

a)Erb obce Veľké Leváre

b)Zástava obce Veľké Leváre

c)Pečať obce Veľké Leváre

§35

Erb obce Veľké Leváre

1) Erb obce Veľké leváre tvorí- v modrom štíte na zelenej pažiti strieborné priečelie dvoj

vežového kostola.

2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Veľké Leváre tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas

starostu sa vydáva maximálne na dobu jedného roka.

Záujemca o používania obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob

používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých ktoré sú

uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

-úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu

-obdobie na ktoré sa žiada vydania súhlasu (povolenia)

4) Erb obce sa používa:

a)na pečatidle obce

b)na listinách o udelení čestného občianstva obce Veľké Leváre, ceny obce Veľké Leváre a uznania obce Veľké Levére

c)na budovách, kde má sídlo obecný úrad Veľké Leváre

d)na označenie katastrálneho územia obce

e)v rokovacích miestnostiach orgánov obce

f)na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce

g)na označenie vozidiel obecného požiarneho zboru

h)na listovom papieri obecného úradu a starostu

5) za správne zaobchádzanies erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§36

Zástava obce Veľké leváre

1)Zástavu obce veľké Leváre tvoria tri pozdĺžne pruhy – modrý, biely a modrý pričom zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

2)Podrobné a závesné vyobrazenie zástavy tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3)Zástavu obce Veľké Leváre používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4)Zástava obce sa môže požívať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5)Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo/ §8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní /.

6)Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

7)Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

b)na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znakalebo odznak, kytica, smútočný závoj alebo pod.

8)Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§37

Pečať obce Veľké leváre

1)pečať obce Veľké Leváre tvorí erb obce Veľké Leváre s druhopisom „ Obec Veľké Leváre“.

2)Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach- udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3)Pečať uschováva starosta obce.

ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

§38

Úvodné ustanovenie

1)Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)čestné občianstvo obce Veľké Leváre

b)cena obce Veľké Leváre

c)cena starostu obce Veľké Leváre

d)odmeny

§39

Čestné občianstvo obce Veľké Leváre

1)Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Veľké Leváre.

2)O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väščinou všetkých poslancov.

3)O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4)Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Veľké Leváre.

5)Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§40

Cena obce Veľké Leváre

1)Cena obce Veľké Leváre sa udeľuje za:

-vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti

-činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí.

-činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov

2)Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia riadne odôvodnené.

3)Cenu obce Veľké Leváre tvorílistina s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie / preukaz/ o jej udelení, v ktorom je udelené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4)Cenu obce Veľké Leváre slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce Veľké Leváre.

5)Cena obce Veľké Leváre sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí dvoch rokov.

6)Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti- in memoriam.

V takom prípade sa ceny môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§41

Cena starostu obce Veľké Leváre

1)Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspečnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2)Cenu starostu obce Veľké Leváre tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

§42

Odmeny

1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám

za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§43

Kronika obce Veľké Leváre

1)Kronika obce Veľké Leváre sa vedie v úradnom jazyku.

2)Zápisy do kroniky sa vykonávajú ročne, do 6 mesiacov nasledujúceho kalendárneho roku. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3)Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4)Text zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada.

SIEDMA ČASŤ

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§44

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2)Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3)Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4)Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a haváriíprostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§45

Pomoc obce pri mimoriadnych udalostiach

1)starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2)Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr so dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

OSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)Štatút obce Veľké Leváre je základnou právnou normou obce Veľké Leváre. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2)Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3)Štatút obce Veľké Leváre bol schválený obecným zastupiteľstvom Veľké Leváredňa 12. marca 2003, uznesením č. 24/2003.

4)Štatút obce Veľké Leváre nadobúda účinnosť dňom 4.4. 2003

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.