Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2023 O prideľovaní sociálnych nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľké Leváre
VZN č . 1/2023 O poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Veľké Leváre
VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre
VZN č. 6/2022 o miestnych daniach
VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veľké Leváre v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre č. 1/2018
VZN č. 3/2022 O určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre
VZN č. 2/2022 O zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké Leváre
VZN č. 1/2022 O ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre
VZN č. 2/2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre
VZN č. 1/2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu vo Veľkých Levároch
Zásady rozpočtového hospodárenia obce
VZN č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
VZN č. 6/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej ulici
VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
VZN č.1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre č. 1/2018
VZN č. 66/2015 O sťažnostiach a petíciách
VZN č. 65/2013 O obecnej polícii
VZN č. 57/2010 O zabezpečení sociálnej pomoci a poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Veľké Leváre.
VZN č. 56/2009 O poskytovaní sociálnych služieb obcou Veľké Leváre
VZN č. 47/2008 O poriadku, čistote a užívaní verejných priestranstiev v obci Veľké Leváre
Dodatok č. 2 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
VZN č. 44/2008 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
Dodatok č. 3 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
Dodatok č. 1 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dodatok č. 3 k VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
Dodatok č. 3 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
Dodatok č. 1 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
Dodatok č. 2 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 32/2004 O školskom obvode ZŠ na území obce Veľké Leváre
VZN č. 31/2004 O plagátových plochách v obci Veľké Leváre
VZN č. 27/2002 Podmienky držania psov v obci Veľké Leváre
VZN č. 247/2001 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
VZN č. 20 Požiarny poriadok obce
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom do komisí

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.