Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre
VZN č. 20 Požiarny poriadok obce
VZN č. 27 Podmienky držania psov v obci Veľké Leváre
VZN č. 31 O plagátových plochách v obci Veľké Leváre
VZN č. 32 O školskom obvode ZŠ na území obce Veľké Leváre
VZN č. 39 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 39/1 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 1
VZN č. 39/2 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 2
VZN č. 39/3 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 3
VZN č. 40 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
VZN č. 40/3 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách /dodatok 3
VZN č. 41 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
VZN č. 41/1 dodatok 1
VZN č. 41/3 dodatok 3
VZN č. 44 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
VZN č. 45 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veľké Leváre
VZN č. 46 O ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre
VZN č. 47 O poriadku, čistote a užívaní verejných priestranstiev v obci Veľké Leváre
VZN č. 50 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
VZN č. 50/1 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ / dodatok 1
VZN č. 50/4 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ / dodatok 4
VZN č. 57 Ozabezpečení sociálnej pomoci a poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Veľké Leváre.
VZN č. 60 O miestnych daniach
VZN č.66/2014 O dani z nehnuteľnosti 1.1.2013
VZN č. 64 O podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Veľké Leváre a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre a o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Leváre
VZN č. 65 O obecnej polícii
VZN č. 66/2015 O sťažnostiach a petíciách
VZN č. 1/2019 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre
VZN 2/2018 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom do komisí
VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre