Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre
VZN č. 1/2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu vo Veľkých Levároch
Zásady rozpočtového hospodárenia obce
VZN č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
VZN č. 7/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Veľké Leváre č. 6/2019 o miestnych daniach
VZN č. 6/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre
VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej ulici
VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre
VZN č. 66/2015 O sťažnostiach a petíciách
VZN č. 65/2013 O obecnej polícii
VZN č. 57/2010 O zabezpečení sociálnej pomoci a poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Veľké Leváre.
VZN č. 56/2009 O poskytovaní sociálnych služieb obcou Veľké Leváre
VZN č. 47/2008 O poriadku, čistote a užívaní verejných priestranstiev v obci Veľké Leváre
VZN č. 46/2008 O ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre
VZN č. 45/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veľké Leváre
VZN č. 44/2008 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
Dodatok č. 3 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dodatok č. 2 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dodatok č. 1 k VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
VZN č. 41/2006 O poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Dodatok č. 3 k VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
VZN č. 40/2006 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách
Dodatok č. 3 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
Dodatok č. 2 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
Dodatok č. 1 k VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 39/2006 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 32/2004 O školskom obvode ZŠ na území obce Veľké Leváre
VZN č. 31/2004 O plagátových plochách v obci Veľké Leváre
VZN č. 27/2002 Podmienky držania psov v obci Veľké Leváre
VZN č. 20 Požiarny poriadok obce
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom do komisí