Prenájom hrobových miest


Prenájom hrobového miesta na cintoríne vo Veľkých Levároch, 

v zmysle VZN č. 39/2006 o správe a prevádzkovaní pohrebiska


Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Veľké Leváre prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa prevádzkového poriadku pohrebiska.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Nájomca hrobového miesta nemá nárok na výber prepožičaného miesta, ale prideleného prenajímateľom.

Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.

O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.

Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.


Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

  • závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
  • sa pohrebisko zruší,
  • nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.


Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď   doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.

Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým.


Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:

      a)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,

      b)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,

      c)súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,

      d)súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.


Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.

Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.

Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

Predplatenie nového hrobu žijúcim je neprípustné. Miesto na nové hroby sa prepožičiava podľa poradia pohrebov. Na cintoríne sa pochovávajú občania obce.

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je viac osôb, tak blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.


Poplatky za prenájom hrobového miesta:

Za jednohrobové miesto:        8,30 €

Za dvojhrobové miesto:        16,60 €

na dobu 10 rokov.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.